ဗိသုကာ

ဗိသုကာကို အဂၤလိပ္လို ARCHITECT ဟု ေခၚပါသည္။ GREEK ဘာသာစကားမွ ဆင္းသက္လာျပီး ARCH > CHIEFTEKTON > BUILDER = MASTER BUILDER - တည္ေဆာက္သူ အၾကီးအကဲဟု အဓိပါၸယ္ရပါသည္။ ျမန္မာစကား ဗိသုကာ၏ အဓိပါၸယ္မွာလည္း တည္ေဆာက္သူဆရာၾကီးဟူ၍ အဓိပါၸယ္ရပါသည္။ ထပ္မံ၍ ေျပာဆိုရပါလ ွ်င္ ဗိသုကာသည္
-
တီထြင္သူ
-
ဖန္တီးၾကံဆသူ
-
အသစ္အဆန္းမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသူ
-
ေခတ္မီသူ
-
ေခတ္ကို ေက်ာ္လြန္၍ ေတြးဆေပးသူ
-
စိတ္ကူးစိတ္သန္းလြန္စြာ ေကာင္းမြန္သူပင္ ျဖစ္ပါသည္။
အဂၤလိပ္စကား အသံုးအႏႈံးမ်ားႏွင့္ ေျပာရမည္ဆိုပါက IMAGINATIVE POWER ႏွင့္ CREATIVE POWER မ်ားကို ပိုင္ဆိုင္သူပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာစကားဗိသုကာ၏ အဓိပါၸယ္ကို ပါဠိစကားမွ ဖြင့္ဆိုရာတြင္ အထူးထူး အျခားျခားႏွင့္ အထူးထူး အျပားျပားကို စီရင္တတ္သူဟ ဆိုပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ တည္ေဆာက္သူဟု အဓိပါၸယ္ရပါသည္။ ဗိသုကာသည္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးလည္း ျဖစ္ပါသည္။ မိမိေရးဆြဲဖန္တီးထားသည့္ ပံုစံကို တကယ္တမ္း အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္အခါတြင္ မိမိက ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳ၍ လုပ္ေဆာင္ရပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ဗိသုကာသည္ ေခါင္းေဆာင္တို႕၏ အရည္အခ်င္းမ်ား ရွိရပါသည္။ ဗိသုကာတို႕၏ စြမ္းပကားသည္ ၾကီးမားက်ယ္ေျပာလွပါဘိဟူ၍သာ ေျပာဆိုရပါမည္။