ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကိုအခ်ိန္ကာလအတန္ၾကာ အေထြေထြေစ်းႏႈန္း အဆင့္ျမင့္တက္လာျခင္းဟု အဓိပါၸယ္ဖြင့္ဆိုႏိုင္ပါသည္။ က်န္အဓိပါၸယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အရ အနည္းငယ္ေသာ ေရာင္းကုန္မ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ျခင္းကို ထည့္သြင္းမစဥ္းစားႏိုင္ေပ။ ဥပမာ ကားတစ္စီး၏ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ျခင္းကို ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈဟု မဆိုလိုပါ။ လူအမ်ားစားသံုးသည့္ အေျခခံကုန္စည္မ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းမ်ားတက္လာျခင္းကို ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈရွိသည္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုနည္း၄င္း ႏွစ္လ သံုးလေလာက္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျမင့္တက္ေနျခင္းကိုလည္း ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈရွိသည္ဟု မစဥ္းစားႏိုင္ပါ။ ေငြေဖာင္းပြမႈကို မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားက ျဖစ္လာေစသနည္း။ ေယဘုယအားျဖင့္ ေငြေဖာင္းပြမႈသည္ ဝယ္လိုအား၏ဆြဲအား ( သို႕မဟုတ္ ) တိုက္တြန္းအားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ အကယ္၍ ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္မ်ား ျမင့္တက္ ( လုပ္ခ သို႕ ကုန္ၾကမ္းေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္ ) လာပါက ထုတ္လုပ္သူမ်ားသည္လည္း ၄င္းစရိတ္ ျမင့္တက္မႈကို ကာမ္ေစရန္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျမင့္တက္ရျခင္း ျဖစ္သည္။အကယ္၍ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ လူတို႕၏ ဝယ္လိုအား ျမင့္တက္လာျပီး တခ်ိန္တည္းထုတ္လုပ္မႈ ( သို႕မဟုတ္ ) ေရာင္းလိုအားသည္ တက္လာကာ ဝယ္လိုအားႏွင့္အတူ လိုက္မတက္ပါက ေရာင္းသူမ်ားသည္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျမွင့္တင္လာျခင္းျဖင့္ လူတို႕သည္ ျမင့္မားေသာေစ်းႏႈန္းႏွင့္ တိုးမိျခင္းကလည္း ေငြေဖာင္းပြမႈကို ျဖစ္ေစသည္။ လုပ္ခေစ်းႏႈန္း ( စရိတ္ ) တစ္ရစ္ရစ္ တက္လာျခင္း
ကုန္သေဘာသဘာဝက လုပ္ခေစ်းႏႈန္း တစ္ရစ္ရစ္တက္လာျခင္းက ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို ဦးတည္ေစျခင္း လုပ္ခတက္ျခင္းက ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္ကို တြန္းကန္ေစျပီး တိုးမွ ထုတ္လုပ္သူမ်ားသည္ ျမင့္မားေသာေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ၾက၏။ စားသံုးသူမ်ား၏ ေနထိုင္စားေသာက္မႈစရိတ္ ျမင့္တက္လာေသာအခါ လုပ္သားမ်ားက လုပ္သားသမဂၢမ်ားမွတဆင့္ လုပ္ချမႇင့္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ျပဳလာရာမွ ဤျဖစ္စဥ္သည္ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚလာေပသည္။