ဗိသုကာပညာ

လူတို႕၏ ေနမႈထိုင္မႈကိစၥအဝဝကို စတင္ေဆာင္ရြက္ၾကစဥ္ကတည္းက ဗိသုကာပညာက ေပၚေပါက္ေနျပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လြန္စြာ ေရွးက်ေသာအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ ဘာသာရပ္ဟု ဆိုရပါမည္။ ဗိသုကာပညာသည္ လူတို႕၏ တီထြင္ဖန္တီးၾကံဆကာ ေရးဆြဲျပီး တကယ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာက္လုပ္ရေသာ ပညာရပ္လည္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ဗိသုကာသည္လူတို႕အတြက္ လိုအပ္သည့္ ကိစၥအဝဝႏွင့္ အေဆာက္အအံုပံုစံမ်ားကို ဖန္တီးေရးဆြဲသူအျပင္ ေဆာက္လုပ္သူပညာရွင္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုရလွွ်င္ ဗိသုကာပညာရပ္၏ ႏွစ္လိုဖြယ္ေကာင္းေသာအခ်က္မွာ ဗိသုကာပညာရွင္၏ အံ႕ၾသဖြယ္ေကာင္းေသာစိတ္ကူးပံုရိပ္မ်ားကို ေတြးဆခြင့္ရွိျခင္းႏွင့္ ေနာင္တြင္တကယ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ခြင့္ရွိျခင္းတို႕ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ လူတို႕၏ အက်ိဳးျပဳပညာရပ္မ်ားစြာတြင္ ဗိသုကာပညာသည္ လြန္စြာအေရးပါေသာ ပညာရပ္တစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။ လူတို႕သည္ ဗိသုကာပညာႏွင့္မ်ားစြာ ထိေတြ႕ကာ ဆက္စပ္လ်က္ရွိၾကပါသည္။ ဗိသုကာပညာရွင္မ်ား ဖန္တီးေဆာက္လုပ္ထားသည့္ အေဆာက္အအံုမ်ားအတြင္း၌ လူတို႕သည္ လႈပ္ရွားသြားလာေနၾကပါသည္။ လူတို႕သက္ေသာင့္သက္သာႏွင့္ အဆင္ေျပစြာ အသံုးခ်ႏိုင္ရန္ ဗိသုကာပညာရွင္မ်ားက ဖန္တီးေပးၾကရပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ လူတို႕၏ စိတ္ဝင္စားမႈ စိတ္လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚသည္ဆိုပါက ဗိသုကာပညာရွင္၏ ဖန္တီးမႈအတိမ္အနက္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုရပါမည္။ ဗိသုကာပညာသည္ စိတ္ဝင္စြားဖြယ္ေကာင္းေသာ ဘာသာရပ္တစ္ခုဟူ၍သာ ဆိုရပါေတာ့မည္။