အာဟာရပညာႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း

အာဟာရပညာဆိုသည္မွာ လူတစ္ဦးခ်င္းစီေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူထုအားျခံဳငံု၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ က်န္းမာၾကံ့ခိုင္ေစရန္၊ ေရာဂါဘယမ်ား ကင္းေဝးေစရန္ ေရြးခ်ယ္စားေသာက္တတ္ေအာင္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးအၾကံေပးႏိုင္သည့္ ပညာရပ္ ္ျဖစ္ပါသည္။ အာဟာရပညာရပ္ကို ေလ့လာသင္ၾကားရာတြင္ အစားအေသာက္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ၄င္းတို႔တြင္ပါဝင္သည့္ ကစီဓါတ္၊ အသားဓါတ္၊ သက္ေစာင့္ဓါတ္စသည့္ ဓါတ္အမ်ိဳးမ်ိဳး အႏၱရာယ္ကင္းျပီး အာဟာရျပည့္ဝေစရန္ သိုေလွာင္ျခင္း၊ ခ်က္ျပဳတ္ျခင္းစသည့္ ပညာရပ္မ်ားကို ေလ့လာသင္ၾကားရပါသည္။ ထို႔အျပင္ ကေလးသူငယ္၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္၊ သက္ၾကီးရြယ္အို၊ အားကစားသမား၊ ေရာဂါရွိသူ၊ အလြန္ပိန္သူ၊ အလြန္ဝသူစသည့္ ကြဲျပားျခားနားသည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ အာဟာရႏွင့္ ပတ္သက္၍ အၾကံဉာဏ္ကို တိက်စြာေပးႏိုင္ရန္လည္း ေလ့လာသင္ၾကားရပါသည္။ ျပည္သူူလူထုၾကားတြင္ အမ်ားဆံုးေတြ႕ၾကံဳေနရသည့္ အာဟာရဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား ဥပမာ - ကေလးသူငယ္မ်ားတြင္ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မႈ၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ားတြင္ သံဓါတ္အားနည္းမႈစသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္လည္း လူအမ်ားကို လႊမ္းျခံဳကုသႏိုင္မည့္ စီမံခ်က္မ်ား ေရးဆြဲႏိုင္ေအာင္လည္း ေလ့လာသင္ၾကားရပါသည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ လူထု၏အာဟာရအေျခအေန ...
ဆင္းရဲျခင္း၊ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈေနာက္က်ျခင္း တို္႔ႏွင့္ ႐ုန္းကန္ေနရဆဲ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ အာဟာရဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား ဆက္လက္ရွိေနဆဲ ရွိေနဦးမည္ျဖစ္ပါသည္။ အသက္ငါးႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ား၏ သံုးပံုတစ္ပံုေက်ာ္ခန္႔မွာ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မႈႏွစ္ဆပို၍ ျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရပါသည္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားတြင္ သံဓါတ္အားနည္းျခင္း၊ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားတြင္ အာဟာရဓါတ္ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္းစသည့္ ျပႆနာမ်ားလည္း ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ဆန႔္က်င္ဘက္ ္အေျခအေနတြင္လည္း ျမိဳ႕ျပလူေနမႈဘဝတြင္ က်င္လည္ရသူမ်ား၌ ကုိယ္လက္ လႈပ္ရွားမႈ နည္းပါးျခင္း၊ အစားအေသာက္ကို ခ်င့္ခ်ိန္၍မစားျခင္းတို႕ေၾကာင့္ အဝလြန္ျခင္း၊ ေသြးတိုးေရာဂါ၊ ဆီးခ်ိဳေရာဂါစသည့္ေရာဂါမ်ား မ်ားျပားလာသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ အားကစားသမားမ်ားတြင္လည္း ခႏၶာကိုယ္က်န္းမာၾကံ႕ခိုင္ ဖြံ႕ျဖိဳးရန္၊ သက္လံုေကာင္းေစရန္၊ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ယွဥ္ျပိဳင္အႏိုင္ယူႏိုင္ရန္ ရည္မွန္းရာတြင္ အာဟာရျဖင့္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈသည္လည္း အေရးပါသည့္ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ပါသည္။ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အာဟာရပညာရွင္လိုအပ္မႈ ...ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူထုႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာအာဟာရဆိုင္ရာကိစၥမ်ားအတြက္ အာဟာရပညာကို ႏိုင္ငံတကာတကၠသိုလ္မ်ားမွ တတ္ေျမာက္လာေသာပညာရွင္မ်ားက ဦးေဆာင္၍ အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက စီမံခ်က္မ်ားေရးဆြဲျပီး အာဟာရႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းခဲ့၊ ေျဖရွင္းဆဲျဖစ္ၾကပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အိုင္အိုဒင္းခ်ိဳ႕တဲ့၍ျဖစ္ေသာ လည္ပင္းၾကီးေရာဂါကာကြယ္ေရးအတြက္ အိုင္အိုဒင္းဆားထုတ္လုပ္မႈ စီမံခ်က္မွာ အထူးေအာင္ျမင္လွပါသျဖင့္ ထိုေရာဂါအျဖစ္မ်ားေသာ ေတာင္ေပၚေဒသမ်ားတြင္ ယခုအခါ လြန္စြာအျဖစ္နည္းသြားေၾကာင္း သတိျပဳမိၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႕ရာတြင္ ကမၻာႏွင့္ယွဥ္၍ ေလ့လာၾကည့္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အာဟာရပညာရွင္မ်ားစြာ နည္းပါးေနေသးေၾကာင္းေတြ႔ရိွရမည္ျဖစ္ပါသည္။
ႏိုင္ငံကိုဘက္စံုတိုးတက္ဖြ႕ံျဖိဳးေစရန္ အာဟာရပညာရွင္မ်ားသည္ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာမွ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။