သတၱိ

ေမြးရာပါဦးေႏွာက္ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈမရွိရင္ လူေတြဟာ ဘယ္သူ႔ထက္ဘယ္သူကမွ ပုိၿပီးဥာဏ္ မေကာင္း ၾကပါဘူး။ သတၱိေကာင္းတဲ့သူ၊ သတၱိပ်ဳိးေထာင္ရေကာင္းမွန္းသိတဲ့သူ၊ ၾကာရွည္ခံေအာင္ေလ့က်င့္ႏိုင္တဲ့သူဟာ စာေမးပြဲလို အေသးအဖြဲကိစၥမ်ဳိးမွာသာမဟုတ္ အရာရာမွာ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ၾကတာပါပဲ ။ ဒါေၾကာင္႔ လက္ေ၀ွ႔ႀကိဳး၀ိုင္း သတၱိမ်ဳိးဆိုတာက လက္ေ၀ွ႔ထိုးႏိုင္ခ်ိန္ေလာက္မွာပဲ လိုအပ္တာ။ လက္ေ၀ွ႔ ထိုးႏိုင္ေသးတဲ့ အခ်ိန္ေလာက္ထိသာ လိုအပ္တာ။ “ဦးေႏွာက္စိန္ေခၚမႈ” ကိုလက္ခံ၀ံ့တဲ့သတၱိဆိုတာက ေသသည္ အထိသံုးစြဲၾကရမွာ။သတၱိမရွိတဲ့သူဟာ ဘာမွမလုပ္၀ံ့ဘူး။ ဘာမွမလုပ္၀ံ့ရင္ ဘာမွမျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ သတၱိဆိုတာဟာ အရာရာတိုင္းရဲ႕ အေၾကာင္းခံႀကီးျဖစ္တယ္ ဆိုတာကို ေသခ်ာသေဘာေပါက္ထား သင့္ၾကပါတယ္။ သတိၱန႔ပဲ တ္သက္ၿပီး စပိန္လူမ်ဳိးစာေရးဆရာႀကီး “ဆာဗင္တီး” ေျပာဖူးတာက ို သတိရလိုက္မ ိ ျပန္တယ္။ သူေျပာတာက . . . စည္းစိမ္၊ ဥစၥာ ဆံုးရႈံးလွ်င္ မ်ားစြာဆံုးရႈံး၏။ ခင္ပြန္းေကာင္းတစ္ေယာက္ ဆံုးရႈံးလွ်င္ ပို၍ဆံုးရႈံး၏။ သတၱိဆံုးရႈံးလွ်င္ကား အားလံုးကုန္ပါေလၿပီ တဲ့ ။ ေလာကႀကီးမွာ ေပၚေပါက္လာတဲ့ေကာင္းျမတ္ေသာအရာဟူသမွ်ဟာ “ကာယသတၱိ၊ စာရိတၱသတၱိ” ႏွစ္မ်ဳိးရိွတဲ့သူေတြ ဖန္တီးခ့ဲတာေတြျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင ့္ ေလာကႀကီးတစ္ခုလုံးကလည္း သတိၱေကာင္းတဲ့ သူေတြ ကိုသာလွ်င္ ၾသဘာေပးၾကတယ္။ ေလာကႀကီးမွာ သတၱိေကာင္းတဲ့သူေတြအတြက္သာလွ်င္ ေနရာရွိတယ္။ သတၱိရွိရင္ ေရွ႕ တက္ပါ။ သတၱိမရွိရင္ ေနာက္ဆုတ္ပါ။ ေနရာဖယ္ေပးပါ။ သစ္သားထဲကို သံခၽြန္ ႐ိုက္သြင္းလိုက္ေတာ့ ၀င္သြားတာဟာ သစ္သားက ေပ်ာ့လို႔ မာတဲ့ သံခၽြန္အတြက္ ေနရာဖယ္ေပးလိုက္ရတာ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုသတိျပဳပါ။ မင္းဟာ မာသလား၊ ေပ်ာ့သလား။ မာရင္ ေနရာယူပါ။ ေပ်ာ့ရင္ ေနရာ ဖယ္ေပးလိုက္ပါ။

( ေအာင္သင္း ၏ အေတြးစကားမ်ား စာအုပ္မွ)