ႏွလံုးသားအတြက္အာဟာရ

ကေလးမ်ားမွအစျပဳ၍ လူငယ္မ်ား။ ျပည္သူမ်ား စာေပအဖတ္အ႐ႈမ်ားလာေစေရးအတြက္ အားေပးေဆာင္ရြက္ေနသည္။ ျပည္သူမ်ားအတြင္း စာေပအေလ့အထမ်ား ထြန္းကားလာေစေရးအတြက္ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ေဆာင္ရြက္ေနရာ စာၾကည့္တိုက္မ်ား၊ စာေပေဟာေျပာပြဲ၊ စာအုပ္ပြဲေတာ္မ်ား၊ စာအုပ္ေစ်းတန္းမ်ား စသည္တို႕က ျပည္သူမ်ားႏွင့္စာအုပ္စာေပတို႕ အလြယ္တကူထိေတြ႕ခြင့္ရရွိႏိုင္ေရးအတြက္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားျဖစ္သည္။ အခြင့္အလမ္းဟုဆိုရာတြင္ စာတတ္သူတိုင္းစာဖတ္ႏိုင္ၾကဖို႕အခြင့္အလမ္းပင္ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ စာဖတ္သင့္သနည္း။ အ႐ိုးရွင္းဆံုးေသာအေျဖမွာ “သိရန္” အတြက္ပင္ျဖစ္သည္။ စင္စစ္အားျဖင ့္မိမိတို႕ ရွင္သန္ေနထိုင္ရာ ေလာကသံုးပါး၌ မိမိတို႕သိသည္ကနည္းနည္းႏွင့္ မသိျခင္းကသာမ်ားလွသည္။ လူလူခ်င္းႏိႈင္းယွဥ္လွ်င ္ဘာဆိုဘာမွမသိသူထက္နည္းနည္းသိသူကေခါင္း တစ္လံုးပိုျမင့္သည္။နည္းနည္းသိသူထက္မ်ားမ်ားသိသူကပို၍သာသည္။မ်ားမ်ားသိသူထက္ပို၍မ်ားမ်ားသိသူကပို၍ျမင့္၊ပို၍သာသည္။သိျခင္း(အၾကား၊ အျမင္၊ဗဟုသုတမ်ားျခင္း)သည္ပညာ၏အေျခခံလည္းျဖစ္သည္။ႀကီးပြားခ်မ္းသာေၾကာင္းအတြက္ေကာင္းျမတ္ေသာမဂၤလာတရားလည္းျဖစ္သည္။စာဖတ ္ျခင္းသည္မိမိသိလိုရာကိုအခ်ိန္တိုတိုအတြင္းသိႏိုင္သည့္ဗဟုသုတရွာေဖြေသာနည္းလမ္းပင္ျဖစ္သည္။ဗဟုသုတ၏အရင္းအျမစ္မ်ားမွာစာအုပ္စာေပမ်ား ပင္ျဖစ္ၿပီးသုတရတနာသိုက္မ်ားဟူ၍လည္းမၾကာမၾကာတင္စားၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္စာဖတ္သင့္သနည္းဟူေသာေမးခြန္းအတြက္က်ိဳးေၾကာင္းသင့္အေျဖမ်ားမွာအေျမာက္အျမားရွိေနသည္။စာဖတ္ျခင္းျဖင့္ဗဟုသုတျပည့္စံုၾကြယ္၀သူသည္အရည္အခ်င္း၊အရည္အေသြးျမင့္မားသူလည္းျဖစ္လာသည္။အသိ(Knowledge)၏ေနာက္မွပညာ(Wisdom)ကဆက္လာသည္။ေတြးေခၚဆင္ျခင္တတ္လာသည္။အေကာင္းႏွင့္အဆိုး၊၊အက်ိဳးႏွင္အျပစ္တို႕ကိုသိျမင္သူအေနျဖင့္မိမိႏွင့္တကြမိမိ၏ပတ္၀န္းက်င္ေကာင္းက်ိဳး၊ေလာက၏ ေကာင္းက်ိဳးတို႕ကိုေဆာင္သူျဖစ္လာသည္။လူတစ္ဦးခ်င္းအရည္အခ်င္းျမင့္မားမႈအေျခအေနသို႕ေရာက္ရွွိလာၿပီဆိုလွ်င္အဆိုပါျပည္သူလူထုတည္ရွိရာႏိုင္ငံသည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္၊ႀကီးပြားခ်မ္းသာရန္အတြက္တန္ဖိုးရွိလွေသာလူသားအရင္းအျမစ္ကိုပိုင္ဆိုင္သည့္ႏိုင္ငံျဖစ္ေနေပၿပီ။ ယေန႕ကမ ၻာတြင ္ဖြြံၿဖိဳးအတိုးတက္ဆံုး၊စီးပြားေရး၊လူမႈေရးစသည္တို႕တြင္ထိပ္တန္းအေရာက္ဆံုးႏိုင္ငံမ်ားမွျပည္သူမ်ားစာဖတ္မ်ားၾကေၾကာင္း၊စာေပအေလ့အထအထူးေကာင္းမြန္ၾကေၾကာင္း၊စာၾကည့္တိုက္မ်ားမွာ၊စာအုပ္ဆိုင္မ်ား၊ေကာ္ဖီဆိုင္မ်ားမွာ၊ဘတ္စ္ကားေပၚ၊ရထားေပၚတို႕မွာေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသူ၊႐ံုး၀န္ထမ္း၊ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းမ်ား၊လူႀကီးေရာလူငယ္ပါေနရာတကာတြင္စာဖတ္ေလ့ရွိၾကေၾကာင္းမိမိတို႕သိရွိၾကရသည္။သူတို႕ဘာေၾကာင့္စာ ဖတ္ေနၾကသနည္း။အသိပညာမိုးကုတ္စက္၀ိုင္းကိုခ်ဲ႕ထြင္လိုၾက၍့ျဖစ္သည္။မိမိ၏ေရွ႕သို႕ေရာက္ေနသူ အေပၚသို႕ေရာက္ေနသူမ်ားကိုအမီလိုက္လိုၾက၍ ျဖစ္သည္။ မိမိတို႕ျမန္မာလူ႕အဖြဲဲ႕အစည္း႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈအစဥ္အလာအရပင္ပညာရွာေဖြမႈကိုအားေပးၾကေသာလူ႕အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။”မွတ္ဖြယ္မွတ္ရာ၊ထိုထိုစာကို၊ရွာ၍မျပတ္၊အိမ္တြင္ဖတ္၊စာျပန္ေစေသာ္ကား၊ဖတ္ဖန္မ်ားက ၊ သားမယားပင္ ၊ သိျမင္ကင္းကြာ ၊ မလိမၼာလည္း ၊စာေပစကား ၊ ေန႕တိုင္းၾကားက ၊ ထူးျခားလိမၼာ၊ ရွိသည္သာတည့္” ဟုေရွးဆံုးကပင္ဆံုးမတိုက္တြန္းခဲ့ေသာလူ႕အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ စာေပဖတ္႐ႈျခင္းသည္ ႏွလံုးရည္အတြက္ အာဟာရတစ္ရပ္ျဖစ္သည့္အေလ်ာက ္ စာေကာင္းေပမြန္ကိုေရြးခ်ယ္ကာ မျပတ္ဖတ္႐ႈၾကေရးတိုက္တြန္းအပ္ပါေၾကာင္း။