ဗိသုကာပညာ ဆို႐ိုးစကားမ်ား

FIRMITAS (FIRMNESS), UTILITAS (COMMODITT) , VENUSTAS (BEAUTY) ဤစကားကို "VITRUVIUS" ဆိုသူကေျပာပါသည္။သူ၏နာမည္အျပည့္အစုံမွာ မားကပ္စ္ေပၚလီယိုဗီထရူးဗီးယပ္စ္"(MARCUS POLLIO VIPRUVIUS) ျဖစ္သည္။ေရွးေရာမေခတ္ကဗိသုကာဆရာျကီးျဖစ္ပါသည္။သူ၏DE ARCHITECTURA (THE TEN BOOKS OF ARCHITECTURE) စာအုပ္တြင္ပါရိွေသာစကားျဖစ္ပါသည္။အေဆာက္အအုံဟူသည္ေရွးဦးစြာ 'ခိုင္ခံ႕ေတာင့္တင္းမႈ' (FIRMNESS)ရိွရမည္။ထို႕ေနာက္"အသုံးက်မႈ"အသုံးဝင္မႈ(COMMODITY) ျဖစ္ေစရမည္။တစ္ျပိဳင္နက္တည္းမွာပင္"မ်က္စိပသာဒရိွေစမႈ(BEAUTY)လည္းရိွရမည္ဟုဆိုပါသည္။ ဧကန္အမွန္ျဖစ္ေသာစကားမ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။ဗိသုကာမ်ားအားလုံးသိရိွနားလည္ျပီးလက္ေတြ႕အသုံးခ်ရမည့္စကားလည္းျဖစ္ပါသည္ဟုဆိုပါမည္။