ဗိသုကာပညာ

ဗိသုကာအေၾကာင္းကိုဖြင့္ဆိုရာတြင္ မိမိတို႕ႏွင့္နီးစပ္ရာ ဗိသုကာမ်ားကိုေမးၾကည္႕မည္ဆိုပါကတစ္ဦးခ်င္းစီမွမတူကြဲျပားသည့္အေျဖမ်ားကို ၾကားၾကရပါမည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ပါနည္း။အေဆာက္အအံုပံုစံႏွင့္ေနရာအခင္းအက်င္းတို႕ကိုေရးဆြဲ ဖန္တီး ထုတ္လုပ္ခဲ့ၾကသည္မွာရာစုမ်ားစြာပင္ ၾကာျမင့္ခဲ့ျပီမဟုတ္ပါေလာ။နည္းစနစ္မ်ား(TECHNIQUES ) ၊ပစၥည္းအမ်ိဳးအမည္မ်ား (MATERIALS ) ၊ဆက္စပ္ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္မ်ား(PROCESSES ) ႏွင့္ကၽြႏု္ပ္တို႕တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကျခင္းသည္ပင္ဗိသုကာပညာဟု ဆိုရပါမည္။ဗိသုကာပညာသည္အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီေျပာင္းလဲကာျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ျဖစ္တည္ေနျခင္းဟူ၍လည္းဆိုႏိုင္ပါေသးသည္။ဤသို႕ေျပာင္းလဲေနမႈမ်ားေၾကာင့္ပင္မိမိတို႕ မွီတင္းေနထိုင္ၾကသည့္ ကမၻာၾကီးေပၚ၌ ဗိသုကာ၏ဗိသုကာပညာအေပၚ ဖြင့္ဆိုမႈမ်ားသည္မတူကြဲျပားပါေတာ့သည္။ဤစကားကိုGEOFFREYMAKSTUTIS ေရးသားသည့္WHATIS ARCHITECTURE တြင္ေတြ႕ရွိရပါသည္။ သူကတစ္ဖန္ဆက္လက္၍ ARCHITECTURE OF ALL THE ARTS IS THE ONE WHICH ACTS THE MOST SLOWLYBUT THE MOST SURELY ON THE SOUL "ဟူ၍ေျပာဆိုပါေသးသည္။ ဆိုလိုရင္းမွာ ဗိသုကာပညာသည္ လူသားတို႕အေပၚ၌ေႏွးေႏွးႏွင့္ မွန္မွန္ရိုက္ခတ္သည္ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။