“ ျပည္တြင္းက်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မူလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ယံုၾကည္မူ တည္ေဆာက္ျခင္း” စကား၀ိုင္း

Speakers

Time

2018-08-27

Address

description

 “  ျပည္တြင္းက်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မူလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ   ယံုၾကည္မူ တည္ေဆာက္ျခင္း”   စကား၀ိုင္း                                                          

                                      STI Myanmar University မွ က်င္းပခဲ႔သည္

                          ယခုအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အမ်ားစုသည္ က်န္းမာေရးျပႆနာ တစံုတရာႀကံဳေတြ႕ရလွ်င္ ျပည္ပႏို္္င္ငံမ်ားသို႔သြားေရာက္၍  ေဆးကုသျခင္း ၊  ေရာဂါ ရွာေဖြစစ္ေဆးျခင္းမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာ သည္ကို  ေတြ႕ရိွရပါသည္။ ဤသို႔ျဖစ္ရသည္မွာ ျပည္တြင္းက်န္းမာ ေရး  ေစာင္႔ေရွာက္မူ လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ  ျပည္သူက ပိုမိုအားကိုး၍ယံုၾကည္မူ ျမင္႔မားလာေအာင္  ေဆာင္ရြက္ရန္လို  အပ္ေနျခင္းေၾကာင္႔ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔    STI  Myanmar University သည္ လိုအပ္ေနေသာ ထိုကြက္လပ္၏ အေျဖကို ၀ိုင္း၀န္းေဆြးေႏြး အေျဖရွာႏိုင္ေစရန္“ ျပည္တြင္း က်န္းမာေရး ေစာင္႔   ေရွာက္မွုလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ယံုၾကည္မူတည္ေဆာက္ျခင္း” ေခါင္းစဥ္ျဖင္႔ စကား၀ိုင္း ေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္(၂၆) ရက္ေန႔ ၊ ဆရာစံပလာဇာတြင္ ေန႔လည္း ၂ နာရီမွ ၄နာရီအထိ က်င္းပခဲ႔ ပါသည္။

                          ထိုေဆြးေႏြးပြဲတြင္  STI Myanmar University ၏ Managing Director ေဒၚခင္ေအး၀င္း က STI  Myanmar University တြင္ ႏိုင္ငံတကာႏွင္႔ ခ်ိတ္ဆက္ သင္ၾကားေပးေနေသာ ဘြဲ႕ႀကိဳ ၊ ဘြဲ႕လြန္၊ မဟာဘြဲ႕မ်ား အေၾကာင္းႏွင္႔ STI Myanmar University ၏ အနာဂတ္ေဆာင္ရြက္မည္႔ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေၾကာင္းကို  ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ပါေမာကၡေဒါက္တာ  ေအာင္ထြန္းသက္မွ  ေဆးပညာေလာကတြင္ “trust” ၏ အေရးပါပံုအေၾကာင္းကို   ၊ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ႔သည္။

                           ထိုေနာက္  ပါေမာကၡေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္၏ ဦးေဆာင္မူႏွင္႔အတူ အေရးေပၚကုသမူ ေဆး ပညာဌာန  ပါေမာကၡေဒါက္တာေမာ္ေမာ္ဦး၊  Vitoria Hospital ၏CEO  ေဒါက္တာေဒၚေအးေအးစန္း၊ Mandalar Hospital ၏ CEO  ဦးစိုးျမင္႔ ပါ၀င္သညိ႔ စကား၀ိုင္းကို ျပဳလုပ္ခဲ႔သည္။ ထိုေဆြးေႏြးပြဲတြင္  ေဒါက္တာ ေဒၚေအးေအးစန္းက ပုဂၢလိက ေဆးရံုမ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္၍  မိမိ၏ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို ေျပာျပခဲ႔ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ယံုၾကည္မူ တိုးတက္လာေစရန္ မီဒီယာမ်ားဘက္မွ တဖက္တလမ္း ကူညီမူေပးႏိုင္ေၾကာင္း ၊ လိုအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အသိပညာမ်ားကို က်ယ္ျပန္႔ေအာင္ ျဖန္ ႔ေ၀ေပးသင္႔ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔သည္။  Mandalar Hospital ၏ CEO   ဦးစိုးျမင္႔က က်န္းမာေ ရးအခန္းက႑ဒီထက္ပိုမို ဖြံ႕ၿဖိဳးေစရန္မွာ ဆရာ၀န္ႏွင္႔ ေဆးရံု၊ ေဆးခန္းမ်ားတြင္သာ တာ၀န္ရွိတာမ်ိဳး မဟုတ္ပဲ ေအာက္ေျခလူတန္းစားမ်ားတြင္ ရွိေနတတ္ေသာ ျပႆနာမ်ား ၊ အခက္အခဲမ်ားကို ေလ႔လာသင္႔ေၾကာင္းနဲ႔ စီမံအုပ္ခ်ဳ႔ပ္ေရးဆိုင္ရာ အစိုးရ ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင္႔  ဌာနဆိုင္ရာ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားတြင္  ၊ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း သာဓကမ်ားျဖင္႔ ေျပာၾကာခဲ႕သည္။ ထို႔ေနာက္ ေဒါက္တာ ေမာ္ေမာ္ဦးကလည္း Public ေဆးရံုမ်ား၏  အားနည္းခ်က္ အားသာခ်က္မ်ားကို အခ်က္အလက္မ်ား မိမိ၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ  ေျပာျပခဲ႔ပါသည္။ ထိုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အဆိုပါဆရာႀကီးႏွင္႔ ဆရာမႀကီးမ်ားက ျပည္တြင္းက်န္မာ ေရးေစာင္႔ေရွာက္မူအတြက္ ယံုၾကည္မူတိုးတက္လာေစရန္  မိမိတို႔၏အျမင္မ်ား ၊ အားနည္းခ်က္မ်ားႏွင္႔ အႀကံဥာဏ္မ်ားကို မတူညီသည္႔ ရူေထာင္႔မ်ားျဖင္႔   အသီးသီးေဆြးေႏြးအေျဖရွာၾကရာ တက္ေရာက္သူမ်ားကလည္း ပါ၀င္ေဆြးေႏြးၾကသလို ၊ သိလိုသည္မ်ားကိုလည္း ေမးျမန္းေဆြးေႏြးခဲ႔ ၾကပါသည္။ ထိုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ေဆးပညာရွင္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ပါေမာကၡေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္၀င္႔ ၊ ပါေမာကၡေဒါက္တာျမင္႔ေမာင္ေမာင္ ၊  ပါေမာကၡေဒါက္တာေဒးဗစ္ေက်ာ္တို႔ႏွင္႔ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ား ၊  ျမန္မာႏိုင္ငံပုဂၢလိကေဆးရံုအုပ္မ်ားအသင္း ဥကၠဌႏွင္႔ အဖြဲ႕၀င္မ်ား                                                                                                                            STI Myanmar    Universiy        မွ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားႏွင္႔ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ၊ စိတ္ပါ၀င္စားေသာ  ျပည္သူလူထု  ႏွင္႔ မီဒီယာမ်ား တက္ေရာက္ခဲ႔ ၾကေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။