အဂၤလန္နိုင္ငံရွိ Design Expert Mr. Michael John Bather, STI Myanmar University သို႔ လာေရာက္ျခင္း

description

  STI Myanmar University သည္  မိတ္ဖက္တကၠသိုလ္ျဖစ္ေသာ အဂၤလန္ႏို္င္ငံ  University of Bedfordshire ( UK) ႏွင္႔ ပူးေပါင္း၍   စီးပြားေရး ၊ အင္ဂ်င္နီယာ၊  ဘာသာစကားႏွင္႔ ဆရာ အတတ္သင္ဘာသာ၊  က်န္းမာေရးသိပၸံဘာသာ ရပ္မ်ား၏  ဘြဲ႕ႀကိဳ ၊ဘြဲ႕လြန္ ဘာသာရပ္ မ်ားကို  ႏိုင္ငံတကာအဆင္႔မီ သင္ၾကားပို႔ခ်လ်က္ရွိေသာျမန္မာ႔ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမူ  ေကာ္မရွင္၏  ပထမဆံုး ခြင္႔ျပဳမိန္႔ ရရွိထားသည္႔ အဆင္႔ျမင္႔  ပုဂၢလိကတကၠသိုလ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၂၀ ဇန္န၀ါရီ (၈) ရက္ေန႔ႏွင္႔ (၉) ရက္ေန႔မ်ားတြင္  joint board of moderators committee (JBM) အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ Liverpool University မွ  Programme  Director  Civil Engineering ( Undergraduate Studies) civil Engineering & industrial Design  Mr.Michael Bather  သည္ STI Myanmar University သို႔ ေရာက္ရွိခဲ႔ၿပီး Faculty of Civil  Engineering မွ ဆရာ/ဆရာမမ်ားႏွင္႔ ေတြ႕ဆံု၍ စာသင္ၾကားမူပံုစံမ်ား သည္ JBM ၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင္႔ ကိုက္ညီမူရွိမရွိ ေဆြးေႏြးရာတြင္  ဒီဇိုင္းပိုင္းႏွင္႔ ပတ္သက္၍ Open ended ဒီဇိုင္းဘက္သို႔ေရာက္ေအာင္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ ဖန္တီးမူမ်ားကို မည္ကဲ႔သို႔ ေပါင္းစပ္ရမည္မ်ားကိုေ ျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ စာသင္ၾကားမူ Course မ်ားကိုလည္း  STI ဆရာ/ဆရာမမ်ားႏွင္႔ အတူ Update လုပ္ၾကၿပီး Civil ဒီဇိုင္းႏွင္႔ပတ္သက္၍ Assessment  learning outcomes အေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ႔ကာ  AHEP  Learing outcomesႏွင္႔  ကိုက္ညီေအာင္ တစ္ဦးခ်င္းစီေဆြးေႏြးခဲ႔ၿပီး အႀကံဥာဏ္မ်ားလည္း ေပးခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။