အမ်ိဳးသားပညာေရးအဆင့္အတန္း ႏွင့္ အရည္အေသြး အာမခံမႈ ေကာ္မီတီ (NAQAC ) မွ STI Myanmar University သို႔ လာေရာက္ျခင္း

description

 

STI Myanmar University သည္ အဂၤလန္နိုင္ငံရွိ  Queens Award ရရွိထားေသာ   University of Bedfordshire (UK) ႏွင္႔ ပူးေပါင္း၍ ကမၻာ႔အဆင္႔မီ ဘြဲ႔ႀကိဳ ႏွင္႔ မဟာဘြဲ႕ သင္တန္းမ်ားကို  ျပည္တြင္းမွာပင္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးလ်က္ရွိေသာ ျမန္မာ႔ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမူ ေကာ္မရွင္၏ ခြင္႔ျပဳခ်က္ရထားေသာ အဆင္႔ျမင္႔ တကၠသိုလ္ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ (၁၀) ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၂နာရီမွ ၃နာရီခြဲအထိ     အမ်ိဳးသားပညာေရး  မူ၀ါ ဒေကာ္မရွင္  ၊ အမ်ိဳးသား ပညာေရးအဆင္႔အတန္းႏွင္႔  အရည္အေသြး အာမခံမူအကဲျဖတ္ေရးေကာ္မတီ မွ ေဒါက္တာခင္ေမာင္ေအး၊ ေဒါက္တာျမတ္သႏၱာႏွင္႔ ေဒါက္တာမမေလးတို႔သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ MICT park အတြင္းရွိ STI Myanmar University သို႔   Preliminary Visit အေနျဖင္႔ လာေရာက္ခဲ႔ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ STI Myanmar University ၏ President ေဒၚခင္ေအး၀င္း ၊ Board of Director မ်ား၊ ႏွင္႔ေတြ႕ဆံုခဲ႔ၿပီး ေက်ာင္းႏွင္႔ပတ္သက္၍ သိလိုသည္မ်ားကို ေမးျမန္းေဆြးေႏြးခဲ႔ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ Fculty of Health Science, Faculty of Engineering, Faculty of Business and  Faculty of Education and Linguistics မွ ဆရာ/ဆရာမမ်ား ႏွွင္႔ ေတြ႕ဆံု၍ စာသင္ၾကားမူဆိုင္ရာကိစၥမ်ား ၊ သင္ရိုးညႊန္းတန္းမ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းခဲ႔ၿပီး STI student Council မွ ဦးေဆာင္၍ Campus Tour အေနျဖင္႔  ေက်ာင္းပရ၀ဏ္ ကို လွည္႔လွည္ၾကည္႔ရူခဲ႔ၿပီး သိလိုသည္မ်ားကို ေမးျမန္းေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။