ေအာက္တိုဘာလတြင္ဖြင့္လွစ္မည့္ မဟာဘြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဘြဲ႕ႀကိဳသင္တန္းမ်ားအတြက္ လက္မလြတ္သင့္ေသာ အထူးအစီအစဥ္မ်ားဘြဲ႕ႀကိဳသင္တန္းမ်ားအတြက္ လက္မလြတ္သင့္ေသာ အထူးအစီအစဥ္မ်ား

Speakers

Time

Address

description

STI Myanmar University ႏွင့္ University of Bedfordshire (UK) တို႔ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္သည့္ ေအာက္တိုဘာတန္းခြဲမ်ားအတြက္ အထူူးအစီအစဥ္မ်ား အေနျဖင့္
MSc (Public Health)
MSc (Nutrition & Dietetics)
MBA
MBA ( Hospital & Health Services Management )
မည္သည့္မဟာဘြဲ႕သင္တႏ္ူးမဆို
September
၁၀ ရက္မတိုင္မီေက်ာင္းအပ္ႏွံပါက 
Registration Fees £200
ႏွင့္ ကနဦး ေက်ာင္းလခထဲမွ USD 1000 ကင္းလြတ္ခြင့္
September ၁၅ ရက္မတိုင္မီေက်ာင္းအပ္ႏွံပါက 
ကနဦးေက်ာင္းလခထဲမွ USD 1000 ကင္းလြတ္ခြင့္
မ်ားရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး

ဘြဲ႕ႀကိဳသင္တန္းမ်ားအတြက္
September
၁၅ ရက္မတိုင္မွီေက်ာင္းအပ္ႏွံပါက
BEng ( Hons ) Civil Engineering 
BEng ( Hons ) Architectural Engineering
BEng ( Hons ) Civil & Architectural Engineering
BEng ( Hons ) Electronic Engineering
BSc ( Hons ) Construction Management
Engineering သင္တန္းမ်ားအတြက္ USD 1000 BA(Hons) Business Administration
BA(Hons) Accounting
Business သင္တန္းမ်ားအတြက္ USD 800
ကို ကနဦးေက်ာင္းလခထဲမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ ရရွိမည့္အျပင္
ဂုဏ္ထူး တစ္ခုလ်င္ ၁၀ သိန္းက်ပ္ ပညာသင္ဆု အခြင့္အေရးမ်ားရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ အေသးစိတ္သိရွိလိုသည္မ်ားအတြက္ ... STI MU ( MICT Campus )
Block 10, MICT Park ,
လွိုင္တကၠသိုလ္ ၊ လွိုင္ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။
09 426990717, 09426990718
STIMU ( MDY Campus )
No. ( B- 15/16 ) , 66th
လမ္းႏွင့္ သဇင္လမ္းေထာင့္၊
ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႔နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႔ 
09 78 3800062 ~ 64